Komisja Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

Jednym z dalekosiężnych sukcesów reformy zapoczątkowanej przez Stanisława Konarskiego, było powołanie Komisji Edukacji Narodowej, która w tworzonym przez siebie modelu edukacji nawiązywała do rozwiązań wypracowanych w Collegium Nobilium.

Komisja Edukacji Narodowej była pierwszą na ziemiach polskich i w Europie centralnej, świecką władzą oświatową, powołaną przez Sejm Rozbiorowy, w dniu 14 X 1773 roku, po rozwiązaniu zakonu jezuitów. Miała przejąć prowadzone przez ten zakon szkoły i opracować zasady programowe i organizacyjne nowego systemu szkolnego. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swych obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki. Komisja pozostawała pod protektoratem króla, cieszyła się pełną autonomią, jedynie w sprawach finansowych odpowiadała przed sejmem.

Dzisiaj Polska jest w podobnej sytuacji. System oświatowy jest degradowany, mamy zaściankowe społeczeństwo wierzące w teorie spiskowe i tym samym podatne na wszelkie kłamstwa i manipulacje oraz dramatyczny upadek tak zwanej „klasy politycznej”, demontującej po kolei wszystkie mechanizmy demokratycznego państwa prawnego i wypychającej nasz kraj poza obrzeża cywilizowanego świata.

Nie możemy już popełniać dalszych błędów. Jest moralnym i patriotycznym obowiązkiem elity intelektualnej podjęcie długotrwałej pracy organicznej, aby uchronić kraj przed finalną utratą niezawisłości, a może i niepodległości. Czasy zaborów pokazują, że społeczeństwo polskie przetrwało przede wszystkim dzięki kulturze i dzięki oświacie.

***

Reaktywowana Komisja Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwana KEN) będzie Federacją stowarzyszeń i organizacji pozarządowych:

 1. działających na rzecz oświecenia publicznego – wychowania, nauczania i kultury;
 2. organizujących proces kształcenia ustawicznego w swoich społecznościach lokalnych;
 3. uczących i wychowujących w myśl zasady: „Wszyscy jesteśmy nauczycielami”.

Każdy członek KEN, deklarując poszanowanie uniwersalnych praw człowieka i przywiązanie do powszechnie uznanych wartości, zobowiązuje się do szerzenia tych ideałów w swoim środowisku lokalnym, stając się nauczycielem i wychowawcą dla demokracji.

Celem Federacji KEN będzie:

 1. Budowa systemu edukacji społecznej, alternatywnego, lecz wspierającego system edukacji publicznej.
 2. Recenzowanie działań rządu w zakresie edukacji, diagnozowanie braków i słabości systemu edukacyjnego oraz wysuwanie projektów jego zmian.
 3. Organizowanie procesu samokształcenia i kształcenia ustawicznego (Life Long Learning Concept) w społeczeństwie.
 4. Budowa nowoczesnego społeczeństwa obywateli świadomych swych praw i praw innych osób oraz szanujących powszechnie uznane wartości.
 5. Promocja i wspieranie osób prezentujących wysokie standardy moralne, etyczne i merytoryczne, niezbędne do sprawowania odpowiedzialnych funkcji politycznych, gospodarczych i społecznych.
 6. Przyznawanie Medalu KEN absolwentom CNN, którzy zdali kolegialny egzamin końcowy. Medal KEN gwarantujący, że absolwent CNN posiada kwalifikacje moralne, etyczne i merytoryczne niezbędne do godnego pełnienia ról w polityce oraz w życiu społecznym, będzie promował kandydatów:
  • na listach wyborczych we wszystkich rodzajach wyborów;
  • w konkursach do służby cywilnej;
  • w konkursach do zarządów i rad nadzorczych spółek samorządowych i Skarbu Państwa;
  • ubiegających się o status dziennikarzy w mediach publicznych i prywatnych.
 7. Pozbawianie Medalu KEN absolwentów, którzy wyrokiem karnym zostali uznani za winnych popełnienia przestępstwa umyślnego lub w trakcie pełnienia jakiejkolwiek funkcji w życiu publicznym dopuścili się rażącego naruszenia zasad etyki.

Członkiem KEN będzie mógł zostać każdy, kto;

 1. Ukończył 16 lat,
 2. Buduje swój światopogląd w oparciu o naukę,
 3. Staje w obronie praw człowieka,
 4. Szanuje podstawowe zasady demokracji:
  • wolność słowa i wolność zgromadzeń,
  • praworządność,
  • trójpodział władz,
  • kontrolę obywatelską nad władzą.
 5. Przestrzega zasad etyki i kultury osobistej w relacjach rodzinnych i społecznych,
 6. Walczy z nienawiścią i mową nienawiści,
 7. Przeciwstawia się wszelkim przejawom rasizmu i nietolerancji,
 8. Sprzeciwia się prostackim i chamskim zachowaniom oraz używaniu knajackiego języka w swoim otoczeniu.

Wykaz członków KEN będzie jawny i dostępny na stronie internetowej KEN z podziałem na województwa i powiaty.

***

W ramach KEN zostanie powołany zarząd krajowy oraz zarządy wojewódzkie i powiatowe.

Zadaniem zarządu krajowego KEN będzie:

 1. Budowanie alternatywnego systemu edukacji narodowej, w którym wszyscy będziemy nauczycielami i wychowawcami.
 2. Recenzowanie działań rządu w zakresie edukacji, diagnozowanie braków i słabości systemu edukacyjnego oraz wysuwanie projektów jego zmian.
 3. Sprawowanie nadzoru dydaktycznego nad pracą uczelni Collegium Nobilium Novum (dalej CNN), czyli w szczególności:
  • Opracowanie Statutu uczelni CNN.
  • Opracowanie kryteriów naboru i warunków przyjęcia na uczelnię.
  • Nadzór nad poziomem egzaminów wstępnych.
  • Opracowanie programu nauczania w CNN.
  • Powoływanie i odwoływanie wykładowców CNN.
  • Nadzór nad poziomem kształcenia oraz egzekwowania wiedzy.
  • Zwalnianie z czesnego oraz przyznawanie stypendiów, szczególnie osobom młodym, nie posiadającym dochodów własnych oraz obywatelom lub uciekinierom z krajów totalitarnych
  • Nadzór nad poziomem egzaminów końcowych.
  • Przyznawanie i odbieranie Medal KEN.
  • Opracowanie założeń merytorycznych i ideowych do wniosków o granty i dotacje dla uczelni CNN.
 4. Opracowywanie okresowych harmonogramów i programów wykładów i spotkań dyskusyjnych w regionach.
 5. Zapewnienie wykładowców i prelegentów na wykłady i spotkania dyskusyjne w regionach. Wykłady będą prowadzone przez wykładowców CNN i będą swoją tematyką i zakresem mieściły się w ramach programu nauczania w CNN.
 6. Informowanie wyborców, które osoby kandydujące w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego są członkami KEN i tym samym prezentują wysokie standardy moralne, etyczne i merytoryczne, niezbędne do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych w polityce.
 7. Udzielanie rekomendacji tym kandydatom do służby cywilnej w konkursach na stanowiska w urzędach centralnych, którzy są członkami KEN i tym samym prezentują wysokie standardy moralne, etyczne i merytoryczne, niezbędne do pełnienia odpowiedzialnych ról w organach administracji publicznej.

Zadaniem zarządów wojewódzkich i powiatowych KEN będzie:

 1. Organizowanie lokalnych centrów edukacyjnych KEN i prowadzenie w nich procesu samokształcenia i kształcenia ustawicznego (Life Long Learning Concept) w regionie działania.
 2. Organizowanie wykładów i spotkań dyskusyjnych dla mieszkańców w regionie, z udziałem wybitnych ludzi nauki i kultury, zgodnie z programem nauczania w Collegium Nobilium Novum.
 3. Budowa i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizowanie spotkań integracyjnych członków KEN w regionie.
 4. Podejmowanie uchwał i deklaracji w sprawach istotnych dla regionu.
 5. Informowanie wyborców w regionie swego działania, które osoby kandydujące w wyborach do samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych są członkami KEN i tym samym prezentują wysokie standardy moralne, etyczne i merytoryczne, niezbędne do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych w samorządzie.
 6. Udzielanie rekomendacji tym kandydatom do służby cywilnej w konkursach na stanowiska w samorządach, którzy są członkami KEN i tym samym prezentują wysokie standardy moralne, etyczne i merytoryczne, niezbędne do pełnienia odpowiedzialnych ról w organach administracji samorządowej.
 7. Udzielanie rekomendacji tym kandydatom w konkursach do zarządów i rad nadzorczych w spółkach samorządowych i Skarbu Państwa, którzy są członkami KEN i tym samym prezentują wysokie standardy moralne, etyczne i merytoryczne, niezbędne do pełnienia odpowiedzialnych ról w tych organach.
 8. Pozbawianie członkostwa w KEN osób, które
  • naruszają zasady etyki lub kultury osobistej,
  • sprzeniewierzają się wartościom określonym w Statucie,
  • zostały prawomocnym wyrokiem uznane za winne popełnienia przestępstwa umyślnego.

Każdy członek KEN powinien nosić odznakę KEN, pokazując otoczeniu, że wspiera edukację narodową, buduje społeczeństwo obywatelskie oraz uczy i wychowuje własnym przykładem.

Każdy członek KEN powinien wspierać materialnie – w ramach swoich możliwości finansowych – budowę Collegium Nobilium Novum i alternatywny system kształcenia ustawicznego. Wszystkie darowizny wpłacone na konto Fundacji CNN zostaną zamienione na akcje w European Campus S.A. po utworzeniu spółki akcyjnej. Przy każdej kolejnej emisji akcji członkowie KEN będą mieli pierwszeństwo w ich nabyciu, w wysokości proporcjonalnej do kwoty wpłaconych składek.