Collegium Nobilium Novum

Pod rządami króla Augusta II Sasa Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi. Kwitła korupcja, zrywane były Sejmy, agenci obcych dworów przekupywali posłów i senatorów. W tym mrocznym czasie czterdziestoletni zakonnik stworzył szkołę, która stała się zalążkiem odrodzenia polskiej edukacji.

Ksiądz Stanisław Konarski (1700 – 1773) był członkiem zakonu pijarów, pisarzem, pedagogiem i poetą. Uważał, że tylko nowoczesna, stawiająca na rozwój intelektualny ucznia szkoła może przyczynić się do naprawy Rzeczypospolitej.

Szkoła, posiadająca charakter uczelni wyższej, została przez niego założona w 1740 roku, początkowo jako Collegium Novum. W 1741 roku zmieniono jej nazwę na Collegium Nobilium, pod którą przetrwała do ostatecznej likwidacji przez rosyjskich zaborców w 1832 roku, po upadku powstania listopadowego.

Jej zadaniem było kształcenie młodego pokolenia Polaków w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności za losy kraju i wychowywanie uczniów na przyszłą elitę społeczeństwa.

W szkole kładziono duży nacisk na nauki przyrodnicze, rozszerzono program o dodatkowe przedmioty takie jak historia, prawo polskie i międzynarodowe, ekonomia, nauki ścisłe. Ograniczono łacinę i grekę na rzecz języka polskiego, W szkole kładziono duży nacisk na nauki przyrodnicze, rozszerzono program o dodatkowe przedmioty takie jak historia, prawo polskie i międzynarodowe, ekonomia, nauki ścisłe. Ograniczono łacinę i grekę na rzecz języka polskiego, a także języków nowożytnych (francuski, niemiecki). Dbano o wykształcenie jasnego, precyzyjnego sposobu wysławiania się i argumentowania wzorowanego na zasadach starożytnej „cycerońskiej” retoryki. Dużą rolę wychowawczą odgrywał także szkolny teatr.

Szczególny nacisk kładziono na odpowiednie, profesjonalne przygotowanie nauczycieli. Pedagodzy mieli bowiem stanowić wzór do naśladowania.

Zasady wprowadzone w Collegium Nobilium przyjęto wkrótce w innych szkołach pijarskich. Także jezuici zmodyfikowali swe metody nauczania. Dzięki temu rozpoczęło się odrodzenie polskiej edukacji i kultury. Po latach docenił to ostatni król Polski – Stanisław August. W uznaniu wielkich zasług Stanisława Konarskiego monarcha uhonorował go specjalnie wybitym medalem Sapere auso – „Temu, który odważył się być mądrym”.

W życiu politycznym i publicznym potrzebujemy ludzi o uniwersalnym wykształceniu. Istnieje cywilizacyjna potrzeba powołania uczelni, przygotowującej absolwentów:
– do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w życiu społecznym, publicznym i politycznym;
– rozumiejących skomplikowane mechanizmy współczesnego świata w całej jego złożoności;
– racjonalnie myślących, cechujących się wysoką kulturą osobistą i etyczną postawą, zdolnych do działania dla dobra publicznego.

***

Zadaniem uczelni Collegium Nobilium Novum (dalej CNN), będzie kształcenie Polaków w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności za losy kraju i wychowywanie studentów na przyszłą elitę społeczeństwa.
Uczelnia powinna rozszerzać swą działalność na całą Europę i kształcić ku demokracji także młodych ludzi z krajów o systemach totalitarnych, autorytarnych i niedemokratycznych.

***

Zadaniem uczelni Collegium Nobilium Novum (dalej CNN), będzie kształcenie Polaków w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności za losy kraju i wychowywanie studentów na przyszłą elitę społeczeństwa.
Uczelnia powinna rozszerzać swą działalność na całą Europę i kształcić ku demokracji także młodych ludzi z krajów o systemach totalitarnych, autorytarnych i niedemokratycznych.

Przyjęcie na uczelnię będzie wymagało spełnienia następujących warunków:

 1. Ukończenia 18 lat;
 2. Posiadania matury;
 3. Posiadania paszportu szczepień przeciwko Covid;
 4. Uzyskania wymaganej liczby punktów preferencyjnych, przyznawanych za:
  • wynik egzaminu;
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
  • udokumentowaną, dotychczasową działalność społeczną, pracę w wolontariacie lub w organizacjach pozarządowych.

Egzamin wstępny i rozmowa kwalifikacyjna będą prowadzone na wysokim poziomie wymagań. Badany w nich będzie:

 1. ogólny poziom wiedzy i rozumienia współczesnego świata;
 2. poziom inteligencji;
 3. zdolność do logicznego myślenia i wnioskowania skutkowo-przyczynowego;
 4. stosunek do wartości demokratycznych – wolności, równości, tolerancji, praworządności czy etyki;
 5. stosunek do poglądów, ideologii i wierzeń niszczących demokrację – rasizmu (w tym antysemityzmu), nacjonalizmu, dyskryminacji czy ksenofobii;
 6. podatność na teorie spiskowe – ruchy antyszczepionkowe, wiara w tajne sprzysiężenia i spiski Żydów czy Masonów, albo pseudonaukowe teorie wyjaśniające w sposób prostacki wszystkie złożone problemy.

  Statutowym zadaniem uczelni CNN będzie kształcenie osób aspirujących do pełnienia kierowniczych ról w polityce, w służbie publicznej, w administracji publicznej i w administracji samorządowej.

Program uczelni będzie obejmował:

 1. podstawy etyki,
 2. teorię państwa i prawa,
 3. podstawy prawa, znajomość systemów prawnych,
 4. podstawy politologii,
 5. podstawy organizacji i zarządzania,
 6. podstawy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw,
 7. znajomość systemów finansowych i bankowości,
 8. podstawy teorii wojskowości i znajomość nowych zagrożeń takich jak „małe wojny” i „wojny hybrydowe”,
 9. podstawy cyfryzacji i znajomość zagrożeń cybernetycznych,
 10. znajomość podstawowych programów komputerowych,
 11. podstawy ekologii oraz zagadnienia ochrony środowiska i klimatu,
 12. podstawy statystyki i metodologii badań opinii społecznej,
 13. podstawy psychologii osobowości oraz psychologii społecznej i komunikacji społecznej,
 14. podstawy socjologii,
 15. znajomość roli mediów i sposobów ich finansowania,
 16. znajomość protokołu dyplomatycznego i stosunków międzynarodowych,
 17. znajomość systemów demokratycznych i różnic między nimi,
 18. znajomość systemów edukacyjnych,
 19. znajomość systemów opieki społecznej,
 20. znajomość systemów opieki zdrowotnej,
 21. znajomość systemów finansowania nauki i kultury,
 22. zasadę trójpodziału władz,
 23. historię systemów totalitarnych i mechanizmy prowadzące do przekształcania demokracji w dyktaturę,
 24. naukę dwóch języków obcych.

Środki, którymi będzie dysponowała uczelnia CNN, będą gromadzone przez Fundację CNN i będą pochodziły z następujących źródeł:

 1. z międzynarodowych Fundacji i Funduszy promujących demokrację, takich jak fundacje amerykańskie czy fundusze norweskie;
 2. z Unii Europejskiej;
 3. od prywatnych sponsorów z Polski i całego świata.
 4. z czesnego.

***

Zostanie powołane stowarzyszenie absolwentów CNN, jako elitarna organizacja o uznanym prestiżu, zrzeszająca osoby będące elitą intelektualną kraju i decydujące o jego losach. Członkiem stowarzyszenia będzie mógł zostać wyłącznie absolwent CNN posiadający Medal KEN. Utrata Medalu KEN będzie oznaczała utratę członkostwa. Stowarzyszenie będzie posiadało Oddziały we wszystkich województwach i w innych krajach.

Zajęcia rozpoczną się w roku akademickim 2022/2023, początkowo jako roczne Studium Podyplomowe prowadzone przez Fundację Collegium Nobilium Novum. Miejscem nauczania będą:

 1. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie – dla słuchaczy z terenu zachodniej Polski;
 2. Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie – dla słuchaczy z terenu wschodniej Polski.

***

Podobny model działania znajdujemy w założeniach i procedurach funkcjonowania Uniwersytetu Harvard – zarówno co do bardzo wysokiego poziomu wymagań przy rekrutacji, możliwości zwolnienia z czesnego, a nawet uzyskania stypendium, jak i prestiżu uzyskiwanego przez absolwentów tej uczelni, dalej współpracujących ze sobą w ramach stowarzyszenia absolwentów Harvardu (The Harvard Alumni Association – HAA – liczącego ponad 400.000 członków na całym świecie), tworzących elitę intelektualną kraju i odgrywających zasadniczą rolę w kształtowaniu demokratycznych społeczeństw USA i innych państw.