Fundacja Collegium Nobilium Novum

FUNDACJA COLLEGIUM NOBILIUM NOVUM została wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000920279. Posiada REGON: 389876179 oraz NIP: 698-18-59-385.

Rachunki bankowe Fundacji:
Dla wpłat w PLN:
Numer:                97 1090 1274 0000 0001 4902 8484

Dla wpłat w EUR:
Kod Swift(BIC):                 WBKP PL PP XXX
Numer:                21 1090 1274 0000 0001 4902 8484

Celem Fundacji jest:

 1. Działanie na rzecz budowy i rozwoju państw i społeczeństw obywatelskich w Polsce, w Europie i na całym świecie. Przez Państwo Obywatelskie rozumiemy Państwo przyjazne, sprawiedliwe i racjonalne, które gwarantuje wolność jednostki, przestrzega praw człowieka i szanuje godność osoby ludzkiej. Przez Społeczeństwo Obywatelskie rozumiemy społeczność ludzi świadomych, znających swoje prawa, aktywnych w obronie praw człowieka, w szczególności w obronie praw mniejszości, rozumiejących skomplikowane mechanizmy współczesnego świata.
 2. Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 3. Zmiana świadomości społecznej w kierunku kształtowania postaw obywatelskich i pro demokratycznych.
 4. Organizacyjne i materialne wspieranie młodych ludzi i organizacji młodzieżowych działających na rzecz rozwoju demokracji i budowania wspólnoty europejskiej.
 5. Pogłębianie integracji europejskiej i poczucia wspólnoty narodów europejskich oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 6. Kształcenie młodego pokolenia Polaków oraz innych nacji w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności za losy swoich krajów i wychowywanie ich na przyszłą elitę społeczeństwa.
 7. Działalność edukacyjna przygotowująca – ludzi racjonalnie myślących, cechujących się wysoką kulturą osobistą i etyczną postawą, działających dla dobra publicznego i rozumiejących skomplikowane mechanizmy współczesnego świata – do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w życiu społecznym, publicznym i politycznym.
 8. Kształcenie osób aspirujących do pełnienia ról w polityce, w administracji publicznej i w administracji samorządowej, w służbie publicznej, w służbie cywilnej, w zarządach i radach nadzorczych spółek samorządowych i Skarbu Państwa, czy w mediach – publicznych i prywatnych.
 9. Poprawa funkcjonowania instytucji publicznych, poprzez kształcenie kandydatów na polityków i urzędników szanujących obywateli i ich prawa, świadomych swojej służebnej roli wobec społeczeństwa.
 10. Promocja edukacji przez całe życie oraz promocja działalności statutowej Fundacji, we wszystkich grupach społecznych i wiekowych.
 11. Wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej w formach pozaszkolnych, w których nie da się zdefiniować poziomu nauczania, związanych głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań muzycznych, plastycznych, teatralnych, wokalnych, tanecznych, oraz doskonaleniem zawodowym.
 12. Organizacyjne i materialne wspieranie studentów w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej, w tym studentów z krajów o ustroju niedemokratycznym, autorytarnym lub totalitarnym.
 13. Promocja kultury – zapoznawanie młodych ludzi z największymi dziełami sztuki europejskiej i światowej, w dziedzinie muzyki, architektury, rzeźby czy malarstwa.
 14. Promowanie jedności europejskiej w różnorodności kultur europejskich i lokalnych tradycji.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Powołanie, niezależnej od rządu oraz administracji publicznej, Komisji Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Reaktywację powołanej przez Ks. Stanisława Konarskiego w 1740 roku uczelni Collegium Nobilium i prowadzenie jej pod nazwą Collegium Nobilium Novum.
 3. Współpracę z wiodącymi uniwersytetami z całego świata w zakresie wymiany doświadczeń, programów nauczania, studentów i wykładowców.
 4. Wspieranie nowatorskich projektów edukacyjnych i społecznych.
 5. Tworzenie centrum wolontariatu.
 6. Współpracę ze szkołami średnimi.
 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, publicystycznej i informacyjnej, organizowanie wykładów, konferencji, seminariów, sympozjów i odczytów.
 8. Organizowanie i finansowanie imprez masowych, akcji społecznych, warsztatów szkoleniowych, dyskusji, konkursów, festiwali, giełd, targów, pokazów, szkoleń, pikników, zjazdów, wycieczek, a także spotkań i wyjazdów studyjnych.
 9. Wydawanie książek, czasopism, broszur, wydawnictw specjalnych i okolicznościowych, gazet, produkcję filmów, słuchowisk i nagrań, w tym muzycznych.
 10. Wspieranie i promocję twórczej działalności artystycznej, literackiej i dziennikarskiej.
 11. Organizowanie i finansowanie wystaw, przedstawień teatralnych i koncertów.
 12. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, massmediami i organizacjami pozarządowymi.
 13. Pozyskiwanie środków na działalność statutową poprzez aplikowanie o wsparcie finansowe na realizację projektów m.in. dofinansowanych z krajowych środków samorządowych, rządowych oraz z Unii Europejskiej i międzynarodowych fundacji i organizacji działających na rzecz rozwoju demokracji na świecie.

Pełny Statut Fundacji dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania.