European Campus S.A.

Spółka akcyjna European Campus S.A. wybuduje nowoczesny kampus uczelniany, służący w przyszłości także Collegium Nobilium Novum i będzie nim administrowała.

Projekt będzie realizowany wyłącznie w gronie partnerów prywatnych – uczelni niepublicznych, osób fizycznych i przedsiębiorców z kapitałem prywatnym – bez udziału budżetu państwa, samorządów i spółek skarbu państwa.

W ten sposób społeczeństwo polskie – przy wsparciu Polonii oraz kapitałów z Europy i USA – wybuduje uczelnię na miarę najlepszych uczelni świata. Zbuduje ją w nawiązaniu do naszych najlepszych tradycji narodowych – Collegium Nobilium Novum i Komisji Edukacji Narodowej. Zbuduje ją przy tym nie na zasadzie dobroczynności, ale na zasadzie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. W takim działaniu zintegrujemy środowisko przedsiębiorców wokół nauki i kultury, przyczynimy się do budowy świadomości gospodarczej wśród osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i uzyskamy wkład własny dla środków unijnych.

European Campus S.A. będzie pełnił rolę Europejskiego Centrum Kulturalno – Naukowego. Na terenie kampusu będzie funkcjonował uniwersalny teatr, zdolny do wystawiania klasycznych sztuk teatralnych, ale będący jednocześnie teatrem muzycznym – filharmonią i sceną baletowo-operową. Będzie tu realizowany, między innymi, Międzynarodowy Festiwal Kultur Europejskich. W oparciu o nowoczesne Centrum Konferencyjne kampusu i bazę hostelową, będą tu organizowane międzynarodowe kongresy i konferencje naukowe.

* * *

Akcje założycielskie będą miały charakter Złotych Akcji. Osoba fizyczna lub prawna, która nabędzie akcje założycielskie, uzyska następujące korzyści i przywileje:

  1. Prawo do dodatkowych głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  2. Prawo do dodatkowego udziału w dywidendzie.
  3. Prawo nabycia po cenie nominalnej dalszych akcji, z kolejnych emisji, sprzedawanych innym osobom po cenie wyższej od nominalnej.
  4. Wejdzie w skład grupy założycielskiej uchwalającej statut (który określi przywileje związane z posiadaniem Złotych Akcji).
  5. Zostanie założycielem Collegium Nobilium Novum poprzez podpisanie Aktu Reaktywacji.
  6. Zostanie współorganizatorem Konferencji „Edukacja dla Demokracji”, w trakcie której zostanie podjęta uchwała o powołaniu spółki.
  7. Uzyska prawo do bezpłatnej reklamy swojej firmy w trakcie konferencji naukowej i konferencji prasowej.

* * *

Zapraszamy do skorzystania z prawa zakupu akcji założycielskich spółki akcyjnej European Campus S.A. Nabywcą akcji może być osoba prawna lub osoba fizyczna, w tym przedsiębiorca. Proponujemy zakup pakietu akcji o wartości nominalnej 100,00 zł, za kwotę od 1.000,00 zł (10 akcji) do maksymalnie 30.000,00 zł (300 akcji).

Zgłoszenia osób zainteresowanych nabyciem akcji założycielskich, proszę kierować na adres mailowy: biuro@fcnn.pl, z podaniem liczby akcji. Założenie spółki akcyjnej wymaga zgromadzenia kapitału zakładowego w wysokości 100.000,00 zł. W przypadku zamówienia przekraczającego tę kwotę, liczba przydzielonych akcji zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni o liczbie przydzielonych akcji.